Konkursas „Senos maldaknygės pasakojimas“

 Pažintinė programa „Ryškios pėdos žemėje palieka“

Miniatiūrų, rašinėlių ir piešinių konkursas „Senos maldaknygės pasakojimas“

„Knygnešystė — viena iš lietuvių tautinės atminties draustinio sąvokų. Kaip „Tėve mūsų“ tikinčiajam — tai ne tik istorinė, kultūrinė vertybė, bet ir dorovinė. Tik suprasdami, kokį erškėčių vainiką mūsų tautai uždėjo spaudos draudimas, trukęs ištisus keturiasdešimt metų, mes rasime jėgų išsaugoti savo kalbą, kartu ir apginti savo tautinį orumą.“ – dr. Irena Kubilienė.

Bendrosios nuostatos

Minėdami svarbias istorines datas, prisimename reikšmingą istorinį reiškinį – knygnešystę. Jeigu nebūtų buvę knygnešių, kurie pasipriešino caro valdžios veiklai, nukreiptai prieš lietuviškos spaudos draudimą, nebūtų buvę ir lietuviškos spaudos. Knygnešystė padėjo pamatus Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui ir išliko svarbiu tautinės savimonės išsaugojimu ligi šių dienų. UNESCO knygnešystė įvertinta kaip unikali ir pasaulyje neturinti jokių atitikmenų.

Konkurso ,,Senos maldaknygės pasakojimas“ (toliau – konkursas) nuostatai nurodo tikslus, organizatorius, vykdytojus, konkurso laimėtojų nustatymo ir dalyvių apdovanojimo tvarką.

                      II. Tikslas ir uždaviniai

1. Ugdyti vaikų ir jaunimo pilietiškumą bei tautinį orumą, įprasminti vaikų ir jaunimo atmintyje knygnešystės fenomeną;

2. Supažindinti mokinius su Lietuvos valstybės ir nepriklausomybės atkūrimo istoriniais reiškiniais;

3. Kūrybinėmis priemonėmis perteikti Lietuvos istorinių įvykių aplinkybes;

4. Bendraujant su šeimos nariais ir užrašant apie išlikusias iš seniausių laikų šeimos maldaknyges, prisiliesti prie gyvosios istorijos;

5. Plėtoti ir tobulinti įvairias saviraiškos formas, ugdyti mokinių kūrybiškumą, originalumą, vaizduotę, pastabumą, bendradarbiavimą.

                      III. Vieta ir laikas

1. Konkursas vykdomas Kauno miesto bendrojo lavinimo mokyklose ir neformalaus ugdymo įstaigose 2015 m. vasario – kovo mėn.

2. Konkurso darbus pristatyti iki kovo 10 dienos į Kauno jaunųjų turistų centrą. Aptarimas ir geriausiai įvertintų darbų autorių apdovanojimas numatomas kovo 17 dieną knygnešio dienos minėjime „Jei nėra kalbos – nėra valstybės“.

                      IV. Dalyviai

1. Konkurse kviečiami dalyvauti mokiniai, vadovaujant mokytojui, padedant tėveliams ar seneliams.

2. Vertinant konkurso darbus, dalyviai skirstomi į amžiaus grupes pagal klases: 1–4 kl., 5–8 kl. ir 9–12 kl. Grupės gali būti keičiamos, jeigu nesusidaro tinkamas skaičius mokinių.

3. Konkursinis kūrybinis darbas atliekamas vieno arba dviejų mokinių. Metrikoje būtina nurodyti darbo pavadinimą, mokinio (-ų) vardą, pavardę, klasę, ugdymo įstaigą, darbo vadovą mokytoją ir, padėjusį nagrinėti temą, šeimos narį.

                      V. Vykdymas

1. Konkursą vykdo Kauno jaunųjų turistų centras, koordinuoja ir konsultuoja – metodininkė Dalina Galskienė, tel. (8-37) 422750, el. paštas dalina.galskiene@gmail.com Medžiagos pasirinkimo klausimais konsultuoja Knygnešio draugijos pirmininkė dr. Irena Kubilienė irkubi@gmail.com

2. Konkursui „Senos maldaknygės pasakojimas“ pateikiami mokinių darbai gali būti: miniatiūra, rašinėlis, piešiniai, atitinkantys knygnešystės tematiką. Vienas mokinys gali siųsti vieną darbą.

3. Konkurso dalyviai surinktą medžiagą tinkamai apiforminę, pateikia konkurso organizatoriams kovo 2 -10 dienomis (originalai bus grąžinami).

4. Ant pieštų darbų turi būti dalyvio anketa užpildyta kompiuteriu (Times New Roman, 12).

VI. Vertinimas ir apdovanojimas

1. Konkurso darbus vertina Kauno jaunųjų turistų centro direktoriaus įsakymu sudaryta Vertinimo komisija.

2. Vertinimo kriterijai:

1) knygnešystės temos atskleidimas;

2) kūrybinių darbų meniškumas;

3) minimalumas, nusakant pasirinktą vaizdelį ar mintį. Svarbiausia, kad miniatiūroje trumpai būtų atskleistas ir nusakytas vaizdo grožis, tragizmas, jame esanti paslaptis ar tik autoriui matomi dalykai;

4) sklandi ir taisyklinga kalba, tvarkingumas  (mokytojo patikrintas rašinėlio tekstas);

5) bendravimas su šeimos nariais bei jų pasakojimas apie senąją knygelę – maldaknygę;

6) gali būti pateikti ir vienas kitą papildantys išraiškos būdai, sujungiantys įvairius vaizdavimo būdus;

3. Geriausių rašytinių ir pieštų darbų autoriai amžiaus grupėse apdovanojami diplomais, aktyviausiai dalyvavusių mokyklų mokiniai ir mokytojai apdovanojami padėkomis bei Kauno jaunųjų turistų centro organizuota pažintine kraštotyrine ekskursija, Lietuvos knygnešio draugijos prizais.

4. Kūrybinių darbų paroda vyks nuo š.m. kovo 16 iki balandžio 16 dienos Kauno jaunųjų turistų centre, Žeimenos g.58. Atsiimti piešinius ir originalus galima po parodos.

5. Darbai, neatitinkantys konkurso reikalavimų, pristatyti ne laiku ar plagijuoti, nebus vertinami.

                      VII. Organizatoriai

Kauno jaunųjų turistų centras, Žeimenos g.58, tel. (837) 422750, el.p. jturistai@gmail.com;  Lietuvos knygnešio draugija.

 

Komentarai